اندر زمین ، اندر هوا ، کولا بسر سبز قوبا

روی زمین ، روی هوا ، روی سر کلاه  قبای سبز

 خیار درختی

 

ای سر قالی او سر قالی وسط نیشته غلامالی

این سر قالی اون سر قالی ، وسط نشسته غلامعلی

 چراغ

 

ای سر آرده او سر آرده میون زرده

 این سر آرد آن سر آرد میانش زرد است

 تخم مرغ 

 

ای سر دراز قرقره ،او سر دراز قرقره ، دورون دره تورش تره ، بیرن فجه سگ نخوره

این سرش دراز است مانند قرقره ، آن سرش دراز است مانند قرقره از درونش تره ترش بیرون تراوش می کند که سگ نمی خورد

بینی 

 

اونه سره بیبینی خوره پریه کونه

اگر سر آن را ببری برای خودش گریه می کند

پیاز

 

اونه سر نیبینی حرف نزنه

تا سر آن را نبری حرف نمی زند

نامه

 

اونه بوکوشی ونگ زنه

اگر آن را بکشی گریه می کند

درخت انگور

 

از جور بکفی خو گوشونه تکان دهه

اگر از بالا بیفتد گوش خود را تکان می دهد

زنبیل

 

تا اونه چشم انگوشت کونی اونه دهن وا به 

تا انگشت در چشم آن می کنی دهنش را باز می کند

قیچی  

 

دینه اما نینه

می بیند اما نمی بیند

بیسواد 

 

ئیته پا داره ئیته سر

یک پا دارد و یک سر

میخ

 

همه کس دینه ، خوره نیدینه

را می بیند خودش را نمی بیند

چشم

 

همیشک ئی لنگی دیسا

همیشه روی یک پا هست

در

 

دو تا اتاقه ئیته سکت داره

دو تا اتاق است یک ستون دارد

بینی

 

باغ مئن سبزه ، بازار مئن سیا ، خانه مئن سورخ

در باغ سبز ، در بازار سیاه و در خانه سرخ است

چای

 

بی سردی بوم سر شه

بدون نرده بان پشت بام می رود

دود

 

پیله برار خرابا کونه کوچی برار آباد

برادر بزرگتر خراب می کند برادر کوچک آباد

قیچی و سوزن

 

پیاله ماست مئن دی تیکه زوغال دره

پیاله ماستی که در ان یک تیکه زغال است 

چشم

 

تا فیلی نزنی دورون نشه

تا آب دهن نزنی تو نمی رود

نخ سوزن

 

تی پئره پسره ، تی برار نیه

پسر پدرت هست ولی برادرت نیست

خودت

نیاز به راهنمایی دارید؟با ما برای سفارش آگهی و تبلیغ خود تماس بگیرید!

33820254 - 013 و 09114565680