فرآورده‌هاي دريائي يكي از مهمترين منابع تأمين پروتئين حيواني در كشور بشمار مي‌رود كه با كاهش ميزان برداشت از درياها توجه مسئولين به پرورش آبزيان در آبهاي داخلي معطوف گشته و با توجه به افزايش روز افزون جمعيت، برنامه ريزان و دست اندركاران بمنظور بهره برداري از امكانات موجود علاوه بر صيد ماهي از منابع دريائي، بهره گيري از امكانات موجود در داخل كشور بمنظور توليد ماهي و افزودن آن به سبد غذايي مردم رامد نظر قرار داده اند.
اهميت فعاليتهاي شيلاتي در گيلان صرفنظر از تأمين مواد پروتئيني و ايجاد اشتغال در جامعه از ابعاد ديگري نظير صادرات و ارز آوري و بعنوان اهرمي براي توسعه و عمران مناطق ساحلي و روستائي حائز اهميت است و در اين راستا شيلات با اتخاذ تدابير، سياست‌ها و ارائه خدمات كارشناسي و تخصصي و پشتيباني تحولات چشمگيري را در مناطق محروم ساحلي و روستائي بوجود آورده است.  

مزارع سردابي:
تعداد 56 مزرعه پرورش ماهي قزل آلا از آب رودخانه ها با توليد 1003تن.
تعداد 33 مزرعه پرورش ماهي قزل آلا از آب چاه كشاورزي با توليد 125 تن.
تعداد80 مزرعه پرورش ماهي قزل آلا در شاليزار پس از برداشت برنج با توليد 151/4 تن
به طور كلي توليد ماهيان سردابي استان حدود 1296 تن بوده كه اشتغالزايي مستقيم آن 325 نفر و غير مستقيم 975 نفر مي‌باشد.

ماهيان خاوياري:
در بخش توسعه پرورش ماهيان خاوياري پيشرفت خوبي را داشته ايم و در حال حاضر حدود 2 مزرعه فعال كه توليد آن در سال 86 مقدار 58/5تن بوده و براي حداقل 20 نفر اشتغالزايي مستقيم ايجاد نموده است و مجوزهاي صادره درسال جاري توليد 900 تن را در سالهاي آتي به همراه خواهد داشت.

مراكز تكثير بخش خصوصي:
تعداد 8 مركز فعال تكثير ماهيان گرمابي كه بالغ بر 52 ميليون قطعه بچه ماهي توليد داشته و بيش از 97 نفر اشتغالزايي مستقيم ايجاد نموده است. و مجوزهاي صادره در سال جاري توليد 900 تن را در سالهاي آتي به همراه خواهد داشت. تعداد 7 مركز فعال توليد بچه ماهيان سردابي بخش خصوصي كه بالغ بر 3/77 ميليون قطعه بچه ماهي قزل آلا توليد نموده و بيش از 25 نفر اشتغال مستقيم را فراهم نموده است.
در سال 86 حدود تعداد 6 ميليون بچه ماهيان خاوياري و تعداد 173 ميليون قطعه بچه ماهيان استخواني توليد و در منابع آبي استان رها ساز گرديد.تعداد 5 تعاوني پرورش ماهيان گرمابي و 1 تعاوني ماهيان سردابي در استان تشكيل شده است كه تعداد 1503 نفر (62%) از كل پرورش دهندگان را تحت پوشش خود قرارداده اند.علاقمندان جهت اطلاعات بيشترمي توانند به آدرس سايت سازمان شيلات استان گيلان مراجعه فرمايند.

 

نیاز به راهنمایی دارید؟با ما برای سفارش آگهی و تبلیغ خود تماس بگیرید!

33820254 - 013 و 09114565680