استان گيلان بدليل مجاورت با درياي کاسپين، بهره گيري از باران فراوان، رطوبت كافي، رودخانه‌هاي فراوان و خاكهاي آبرفتي يكي از قطبهاي كشاورزي و حاصلخيز كشور بوده و در توليد محصولات كشاورزي و تأمين نيازهاي غذايي نقش اساسي دارد. در اين استان 47درصد جمعيت شاغل استان در بخش كشاورزي است كه 22درصد بالاتر از ميانگين كشور مي‌باشد. از كل مساحت استان حدود 30درصد را اراضي كشاورزي، 18/3 درصد را مرتع و 40درصد را جنگل تشكيل مي‌دهد. اين استان يكي از قطبهاي مهم كشاورزي كشور است واز محصولات عمده زراعي استان مي توان به برنج با سطح زير كشت 76/8 درصد، حبوبات با سطح 6/8 درصد، گندم و جو با سطح 8/6 درصد، نباتات علوفه اي با سطحي حدود 5درصد، سبزي و صيفي با سطح4/8درصد و دانه‌هاي روغني سطحي حدود1/1 درصد نام برد.
 310 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان (معادل 75/6درصد) با توليدي بالغ بر 1/5 ميليون تن (معادل 65درصد كل ميزان توليد محصولات كشاورزي) هر ساله زير كشت محصولات مختلف زراعي قرار مي‌گيرد. از محصولات عمده باغي استان مي توان به چاي با سطح زير كشت 29600 هكتار، زيتون با سطح 6676 هكتار، كيوي با سطح 3287 هكتار، توت نوغان با سطح 10984 هكتار و مركبات (پرتقال، نارنگي، ليموترش و شيرين، نارنج و...) با سطح 105594 هكتار نام برد.
در اين ميان برنج با زير كشت 238040 هكتار و ميزان توليد1/1 ميليون تن (برابر 72/8 درصد كل توليد محصولات زراعي) رتبه اول را در استان از نظر سطح زير كشت و ميزان توليد به خود اختصاص داده است. همچنين از كل اراضي كشاورزي استان 63/5% آبي و 5/36% ديم مي باشد. اين استان در سطح كشور با دارا بودن رتبه دوم از نظر ميزان توليد حائز جايگاه ويژه اي مي باشد.

صنايع كشاورزي و مكانيزاسيون :
با توجه به نقش صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي در ايجاد ارزش افزوده، اشتغال، جلوگيري از ضايعات و همچنين رشد و توسعه فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و... توجه به اين صنايع و همچنين ايجاد نوادحي صنعتي در مناطق روستائي و تأمين زير ساختهاي لازم به منظور استقرار واحدها در مجاورت كانونهاي توليد يكي از اهداف اصلي سازمان جهاد كشاورزي مي‌باشد.
در سال 1385 صدور مجوز براي 82 واحد خدمات مكانيزاسيون كشاورزي، 724 طرح با ميزان 21،127.5 ميليون ريال در زمينه برقي كردن چاههاي كشاورزي، ايجاد و مرمت شاليزار بصورت الگويي و نظارتي با دستگاه مرزكش 1/5 هكتار، كشت مكانيزه برنج 6669 هكتار، برداشت مكانيزه با كمباين برنج332 هكتار، برداشت مكانيزه با دروگر برنج 37269 هكتار، هرس باغات 325 هكتار و برداشت مكانيزه غلات 3441 هكتار بوده است.
در زمينه مكانيزاسيون جذب تراكتور و ماشين آلات كشاورزي تعداد 153 دستگاه تراكتور فرگوسن 285- 111 دستگاه تراكتور داروانا، 19 دستگاه تراكتور گلدوني ، 37 دستگاه بيلر، 150 دستگاه دروگر برنج ، 4 دستگاه كمباين غلات و 31 دستگاه نشاء كار تأمين و توزيع گرديد.
در سال 86: كشت مكانيزه برنج 10520 هكتار، برداشت مكانيزه برنج 48400هكتار، برداشت مكانيزه گندم و جو 2081 هكتار، كشت مكانيزه كلزا 742 هكتار با 175 بهره بردار، برداشت مكانيزه كلزا 416 هكتار به ميزان 430تن.
همچنين جذب و تأمين ماشين آلات و ادوات كشاورزي شامل انواع تراكتور 542 دستگاه، نشاكار 178دستگاه، كمباين برنج و غلات3 دستگاه، بيلر 50 دستگاه، دروگر 70 دستگاه و انواع دنباله بند تراكتور (روتيواتور، خرمنكوب، گاو آهن و...) كه با جذب ماشين آلات فوق ضريب مكانيزاسيون از 0/65 در سال 1385 به 0/73 در سال 1386 ارتقاء يافت. (حد مطلوب اين ضريب 3 اسب بخار مي باشد.)
اجراي طرح اصلاح ساختار كارخانجات شاليكوبي به منظور كاهش ضايعات كمي و كيفي تبديل شلتوك به برنج سفيد با اصلاح و جايگزيني ماشين آلات جديد به جاي ماشين‌هاي فرسوده و قديمي از اقدامات و برنامه هاي مهم وزارت جهاد كشاورزي و اين مديريت است.
با توجه به اينكه در استان گيلان ساليانه حدود 715000تن برنج سفيد استحصال مي‌گردد. ميزان ضايعات آن حدود 167900 تن برآورد گرديده كه ارزش آن (هر كيلوگرم با 5000 ريال كاهش ارزش بر مبناي قيمت سال 85) بالغ بر 839500 ميليون ريال مي باشد. از طرفي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه حداقل 6 تا 8درصد از كل ضايعات مربوطه را مي توان با اصلاح تكنولوژي كارخانجات شاليكوبي كاهش داد.
در بخش صنايع تبديلي هر چند محصولات قابل استحصال از زائدات برنج جزء صنايع تبديلي مي‌باشند ليكن تنها تعداد اندكي از محصولات مذكور جزء مصاديق (كدآيسيك) فعاليتهاي صنايع تبديل جهاد كشاورزي مي باشد(مانند روغن سبوس، بسته بندي و فرآورده هاي غذايي و ...) كه در اين خصوص يك فقره جواز تأسيس توليد روغن از سبوس و... با ظرفيت 4800 تن روغن و 25000تن كنجاله و سرمايه‌گذاري 55000 ميليون ريال (2 ميليون يورو) صادر گرديده است.علاقمندان جهت اطلاعات بيشترمي توانند به آدرس سايت  سازمان جهادكشاورزي استان گيلان مراجعه فرمايند.

نیاز به راهنمایی دارید؟با ما برای سفارش آگهی و تبلیغ خود تماس بگیرید!

33335025 - 013 و 09114565680